Yhteystiedot  |  FI  EN  |   SV  |

Search
Close this search box.

Työnantajan maksukyvyttömyys ja palkkaturva

Palkkaturvana voidaan maksaa työntekijän saman työnantajan palveluksessa muodostuneita selviä ja riidattomia palkkasaatavia ja kulukorvauksia enintään 19 000 €. Tämän lisäksi työaikapankkisaatavia voidaan maksaa enintään puolen vuoden palkan verran edellyttäen, että järjestelystä on sovittu kirjallisesti ja työaikapankin saldo perustuu työntekijäkohtaiseen kirjanpitoon.

Erityisen tärkeää on muistaa, että palkkaturvahakemus tulee jättää viimeistään kolmen kuukauden kuluessa saatavan eräpäivästä lukien. Joissain pitkittyneissä maksukyvyttömyystilanteissa voi siis joutua tekemään useamman palkkaturvahakemuksen, mikäli työntekijän kaikki työsuhdesaatavat eivät ole vielä erääntyneet maksettaviksi, mutta joitain yksittäisiä palkkoja on jo jäänyt saamatta.

Kesäloma- ja talvilomasaatavat

Palkkasaatavalajeittain on muutamia erityistapauksia palkkaturvan vanhentumisaikaan nähden. Esimerkiksi kesälomapäivien osalta niiden eräpäivänä pidetään sen lomakauden päättymistä (syyskuun viimeinen päivä), jonka kuluessa kyseiset lomapäivät olisi pitänyt pitää, vaikka lomia ei olisikaan pidetty.

Talviloman osalta eräpäiväksi muodostuu seuraavan vuoden toukokuun alku.

Pitämättömiä kesälomapäiviä tuleekin hakea palkkaturvana viimeistään joulukuun lopussa ja pitämätöntä talvilomaa seuraavan vuoden heinäkuun loppuun mennessä. Mikäli lomaa on pidetty, mutta vuosilomapalkka, lomaraha tai osa näistä on jäänyt saamatta, muodostuu näiden saatavien eräpäivä normaalien palkanmaksumääräysten mukaisesti.

Palkkaturvaviranomaista sitoo vuosilomalain mukaiset sopimukset lomien siirretyistä ajankohdista, mikäli nämä on tehty ennen saatavien erääntymispäivää. Tällaiset yksiselitteiset ja palkkaturvalain kelpuuttamat sopimukset ovat kuitenkin melko harvinaisia, ja niiden varaan ei palkkaturvan saantimahdollisuuksia kannata laskea.

Työajanlyhennyssaatavat

Työajanlyhennystä kertyy kalenterivuosikohtaisesti. Palkkaturvaviranomainen pitää työajanlyhennysten eräpäivänä seuraavan kalenterinvuoden maaliskuun loppua. Tällöin edeltävän vuoden pitämättömät työajanlyhennykset tulee hakea viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun lopussa.

Lomakorvaussaatavat

Työsuhteen päättyessä kesken jäävän lomanmääräytymisvuoden kertyneiden lomapäivien lomakorvauksen eräpäivänä pidetään työsuhteen päättymispäivää. Joissain tilanteissa eräpäivä voi olla myös seuraava normaali palkanmaksupäivä, mutta aina turvallisin vaihtoehto on käyttää työsuhteen viimeistä päivää. Tämä periaate koskee myös muita lopputiliin sisältyviä saatavia.

Palkkaturva voidaan evätä

Palkkaturva voidaan evätä mm. sillä perusteella, että työntekijä on jatkanut työsuhteessa vielä senkin jälkeen, kun hänen on palkanmaksuun liittyvien laiminlyöntien perusteella täytynyt tietää, ettei työnantaja kykene suoriutumaan palkanmaksustaan tai työntekijän saatava perustuu sopimukseen tai järjestelyyn, jonka ilmeisenä tarkoituksena on saada palkkaturvaa. Palkkaturva on siis turvaverkko, mutta ei kuitenkaan mikään saatavien maksatusautomaatti.

Lopuksi

Palkkaturvan saamiseksi työnantajan tulee myös olla palkkaturvalain tarkoittamalla tavalla maksukyvytön tai konkurssissa. On kuitenkin hyvä muistaa, että maksamattomien saatavien osalta ei kannata odottaa edessä siintävää konkurssia. Olennaisinta on kiinnittää huomio maksamattomien saatavien eräpäiviin ja tarvittaessa reagoida asiaan paljon aikaisemmin, jotta saatavia ei ehdi vanhentumaan palkkaturvaan nähden.

Maksamattomien palkkojen ja pitämättömien lomien ja työajanlyhennysten jäädessä pitkältä ajalta saamatta tulee palkkaturvan enimmäismääräkin hyvin nopeasti vastaan.

Monessa tilanteessa palkkaturva on käytännössä ainoa realistinen mahdollisuus saada palkkojaan, sillä melko usein, ja erityisesti pienten yritysten kohdalla poikkeuksetta, konkurssit raukeavat varojen puutteeseen.

Hyvissäkin tapauksissa konkurssipesältä saa vain joitain prosentteja maksamatta jääneistä saatavistaan.

Lisätietoja ELY-keskuksen verkkosivuilta.

Aineistot ja yhteystiedot

Yleiseen työsuhde- ja työehtoasioiden neuvontapalvelunumeroomme
03 252 0700 vastaavat työehto- ja työympäristöasiantuntijamme maanantaista perjantaihin kello 9–15.