Yhteystiedot  |  FI  EN  |   SV  |

Search
Close this search box.

Työelämän tietopankki

Tärkeimmät termit tutuiksi

Työelämää säätelevät lait, joista tärkeimpiä ja tutuimpia ovat työsopimus-, työaika- ja vuosilomalaki. Iso osa työelämän käytännöistä määräytyy kuitenkin työehtosopimusten perusteella.

Tältä sivulta löydät muutamia työelämän perusasioita ja omilta alasivuiltaan erityisesti sähköalan töitä koskevia ohjeistuksia ulkomaankomennuksia ja sähköistä valvontaa koskien.

Päivitämme osion sisältöä tarpeen mukaan.

Työsopimus

Työsopimus on sinun ja työnantajasi välinen sopimus, johon kirjataan työsuhteen työehdot eli molempien oikeudet ja velvollisuudet. molempien oikeuksista ja velvollisuuksista eli työehdoista. Työehtoihin kuuluvat esimerkiksi palkka, työaika ja lomat.

Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena. Suullinen sopimus on yhtä lailla sitova, mutta ongelmatilanteissa  kirjallisesta sopimuksesta voi tarkistaa, mitä työsuhteen alussa sovitte.

Jos teette suullisen työsopimuksen, työnantajan tulee työsopimuslain mukaan silti antaa sinulle kirjallinen selvitys työehdoistasi kuukauden kuluessa työsuhteen alusta. 
 

Ennen työsopimuksen allekirjoittamista tarkista, että sopimuksessa on ainakin nämä asiat: 

 • työnantajasi nimi
 • oma nimesi
 • työn aloituspäivä
 • mahdollinen koeaika ja sen pituus
 • työsuhteen kesto: jatkuva vai määräaikainen 
 • työsi tekemispaikka
 • työtehtäväsi
 • palkkasi
 • palkanmaksupäivä
 • työaika
 • vuosiloma
 • irtisanomisaika
 • työsuhteessasi noudatettava työehtosopimus

Lue sopimus tarkasti ennen kuin allekirjoitat sen. Jos et ymmärrä jotain, älä allekirjoita vaan ota yhteys työpaikkasi luottamusmieheen tai Sähköliittoon.

Työehtosopimus

Työehtosopimuksessa sovitaan alasi työehdoista. Sähköliitto solmii seitsemän valtakunnallista työehtosopimusta eri työnantajaliittojen kanssa ja useita yrityskohtaisia.  

Työehtosopimus määrää esimerkiksi vähimmäispalkan ja työajan. 

Työehtosopimuksen ehtoja ei voi alittaa, ylittää kylläkin.

Kun aloitat uudessa työpaikassa, kysy, mitä työehtosopimusta siellä noudatetaan. Oman sopimusalasi työehtosopimuksen saat omalta luottamusmieheltäsi tai Sähköliitosta. 

Koeaika

Tavallisesti työsuhteen alussa noudatetaan koeaikaa, jonka aikana kumpi tahansa osapuoli voi purkaa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa.

Koeajan enimmäispituus on yleensä kuusi kuukautta. Määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika saa olla korkeintaan puolet sopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin 6 kuukautta.

Palkanmaksu

Palkkasi ei saa olla pienempi kuin työehtosopimukseen kirjattu vähimmäispalkka. 

Palkkaan voi kuulua myös erilaisia lisiä, joita maksetaan peruspalkan päälle: iltalisää, yötyölisää, lauantailisää tai sunnuntailisää. Esimerkiksi sunnuntaina tehdystä työstä maksetaan 100 prosentilla korotettu palkka. Saat siis kaksinkertaisen palkan, ellei työehtosopimuksessa ole sovittu muuta.

Eläketurva

Työnantaja hoitaa työeläkevakuutuksesi pidättämällä palkastasi työeläkemaksun. Se näkyy palkkalaskelmassasi eriteltynä. Työeläkevakuutus on lakisääteinen.

Alat kartuttaa työeläkettäsi jo 17-vuotiaana, jos työskentelet silloin. 

Tiedot kertyneestä eläkkeestäsi pysyvät työurasi aikana työeläkelaitosten ja Eläketurvakeskuksen rekistereissä, ja voit tarkistaa ne työeläkeotteelta.

Tasa-arvoinen kohtelu

Kaikenlainen syrjintä, epätasa-arvoinen tai epäasiallinen kohtelu, kiusaaminen ja häirintä ovat kiellettyjä työelämässä. Kaikkien pitää kohdella toisiaan reilusti ja tasa-arvoisesti työpaikalla.

Työnantaja ei saa asettaa työntekijöitä epätasa-arvoiseen asemaan. Työntekijöiden kohteluun eivät saa vaikuttaa

 • ikä
 • alkuperä tai kansalaisuus
 • kieli, jota puhut
 • uskonto, vakaumus tai mielipiteet
 • poliittinen toiminta, ammattiliittoon kuuluminen tai siinä toimiminen
 • perhesuhteet ja -tilanteet, kuten raskaus tai perhevapaalla oleminen
 • terveydentila tai vammaisuus
 • seksuaalinen suuntautuminen
 • sukupuoli, sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu
 • muu henkilöön liittyvä syy

Syrjimistapauksissa työnantajan tulee ryhtyä selvittämään asiaa. Ole siis yhteydessä luottamusmieheesi, työsuojeluvaltuutettuusi, työterveyshuoltoon tai Sähköliittoon.

Lomat, loma-ajan palkka, lomaraha

Vuosilomasi alkaa kertyä, kun työskentelet vähintään 14 päivää tai 35 tuntia kuukaudessa. Jos työsuhteesi on kestänyt alle vuoden, sinulle kertyy lomaa 2 päivää kuukaudessa. Jos työsuhde on kestänyt yli vuoden, sinulle kertyy lomaa 2,5 päivää kuukaudessa. 

Loma-ajan palkaksi tai lomapalkaksi kutsutaan palkkaa, jota maksetaan sinulle vuosiloman ajalta. Lomaraha puolestaan on palkan päälle maksettava summa, joka on noin puolet lomapalkan määrästä ja jota monilla työpaikoilla maksetaan.

Jos työntekosi jää osa-aikatyössä alle 14 päivän tai 35 tunnin kuukaudessa, sinulle ei kerry vuosilomaa. Silti sinulla on oikeus vapaaseen ja siitä maksettavaan lomakorvaukseen.

Ota yhteyttä

Yleiseen työsuhde- ja työehtoasioiden neuvontapalvelunumeroomme
03 252 0700 vastaavat työehto- ja työympäristöasiantuntijamme maanantaista perjantaihin kello 9–15.