Yhteystiedot  |  FI  EN  |   SV  |

Search
Close this search box.

Tietoa toiminnasta

Päähuomio järjestämisessä

Ammattiosasto on yhdistys, ja sen toiminta perustuu liiton edustajiston vahvistamiin sääntöihin ja yhdistyslakiin. Perustehtävä on kirjattu ammattiosastojen sääntöjen 2. pykälään.

Ammattiosastoissa on tärkeää keskustella vuosittain siitä, mitä perustehtävä tarkoittaa käytännössä, minkälaista tekeminen on ja miten se näkyy jäsenistölle. Perustehtävä vastaa kysymykseen: Miksi olemme olemassa?

Ammattiosaston sääntöjen 2. pykälä: Osaston tehtävänä on huolehtia siitä, että sen toiminta-alueen energia-, ICT- ja verkostoalan, sähköasennusalan, turvatekniikka-alan, teollisuuden ja muidenkin sähköisten alojen työpaikoissa on järjestäydytty osaston jäseniksi. Jäsenhankintaa tehdään myös toisen asteen oppilaitoksissa alalle opiskelevien keskuudessa.

Kaikki edunvalvontatyö tehdään viime kädessä työpaikoilla. Ammattiosaston ehdottomasti tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että sen toimialueen työpaikat on järjestetty siten, että työntekijöistä selkeä enemmistö kuuluu ammattiosastoon ja työpaikalle on valittu luottamusmiehet sekä työsuojeluedustajat.

Osasto voi tehdä järjestämistyötä yhdessä muiden ammattiosastojen ja liiton kanssa. Osastot myös tukevat ja valvovat luottamushenkilöitä. Osasto valvoo yhdessä luottamusmiesten kanssa sitä, että työpaikoilla noudatetaan työehtosopimuksia, paikallisia sopimuksia, lakeja ja muita säännöksiä.

Osaston on annettava työpaikkatoimintaan sekä taloudellista että toiminnallista tukea. Ammattiosaston tulee vastata siitä, että sen edustamien työpaikkojen edunvalvontatyötä tuetaan esimerkiksi koulutuksen kautta. Koulutusta jäsenistölle voidaan järjestää yhteistyössä muiden osastojen ja liiton kanssa. Osastolla on myös vastuu ja velvollisuus tukea taloudellisesti jäsentensä osallistumista ammattiyhdistyskoulutukseen

Sähköliiton työehtosopimustoiminta perustuu jäsenten tahtoon, ja ammattiosastoilla on oikeus tehdä liitolle esityksiä uuden työehtosopimuksen neuvottelutavoitteiksi. Ammattiosastojen tehtävänä on tukea sopimusneuvotteluja liiton hallituksen päätösten mukaisesti.

Ammattiosastot tekevät yhteistyötä niiden tavoitteita ja periaatteita tukevien yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Keskeisimpiä yhteistyökumppaneita voivat olla esimerkiksi liitto, muut osastot ja SAK:n paikallisyhdistykset.

Jos taloudellisia ja toiminnallisia resursseja jää, ammattiosasto voi järjestää jäsenilleen myös vapaa-ajan toimintaa. Kaikkia asioita ei tarvitse järjestää erillisinä tapahtumina. Vapaa-ajan toimintaa voi myös järjestää varsinaiseen perustehtävään liittyvän toiminnan yhteyteen.

Työnjako ammattiosastossa

Päätösvalta ammattiosastoissa kuuluu jäsenille. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa demokratian pelisääntöjen mukaan osastojen kokouksissa.

Sääntöjen mukaan osaston on pidettävä syys- ja kevätkokoukset. Mikäli tarve vaatii, osaston kokous voidaan kutsua koolle milloin tahansa päättämään asioista, jotka eivät kuuluu sääntömääräisille kokouksille.

Ammattiosastoa johtaa ja sen toiminnasta vastaa syyskokouksessa valittu hallitus. Hallitukseen on valittava puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja kahdesta kymmeneen jäsentä. Hallituksen kokoonpano on vähintään viisi ja enintään kolmetoistahenkinen. Hallitukselle voidaan valita yhtä monta varajäsentä kuin jäseniäkin on.

Hallitus hoitaa tehtäväänsä sillä mandaatilla, jonka säännöt määräävät ja ammattiosaston kokouksen päätökset mahdollistavat. Keskeistä on se, että hallitus panee toimeen ammattiosaston kokouksen päätökset.

Vuosikello

Toiminnan suunnittelu ja toimeenpano perustuu ammattiosastojen sääntöjen 2 pykälän määräyksiin. Hallitus ei voi jättää toteuttamatta osaston kokouksissa tehtyjä päätöksiä, jos ne ovat sääntöjen ja yhdistyslain mukaisia.

Sääntöjen ja lain vastaisia päätöksiä ei saa panna toimeen. Tällaiset päätökset tai hallituksen omavaltainen toiminta voi johtaa jopa hallituksen jäsenten henkilökohtaiseen taloudelliseen vastuuseen. Ammattiosastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa.

Ammattiosaston keskeisin tehtävä on edunvalvonnan puitteiden rakentaminen työpaikoille.