Yhteystiedot  |  FI  EN  |   SV  |

Search
Close this search box.

Työsuojelutoiminta

Terveenä kotiin

Työsuojelutoiminnan tavoitteena on rakentaa työympäristö, jossa työntekijän terveys ei vaarannu. Tavoiteosa-alueet ovat turvallinen työympäristö, terveet tekijät, fyysisten ja psyykkisten riskien tunnistaminen, ennakoiminen ja hallitseminen, hyvä työilmapiiri, hyvinvoiva työyhteisö, yrityksen kokonaisvaltainen kehittäminen sekä tuotannon häiriöttömyys ja korkea laatutaso.

Työsuojelu on yhteistoimintaa, josta on säädetty monissa velvoittavissa säädöksissä ja työmarkkinajärjestöjen sopimuksissa.

Avainasemassa ovat tuotannollisen toiminnan tarkoituksenmukainen organisointi ja hyvä esimiestoiminta. Yhteistoimintaorganisaatioiden ja -henkilöiden tehtävänä on käsitellä työpaikan oloja ja tehdä parannus- ja kehittämisesityksiä työnantajalle sekä toimia tiedon välittäjinä.

Työsuojeluorganisaation tehtävät ja asema

Työsuojeluorganisaatio hoitaa työsuojelun valvontalain ja -asetuksen sekä työmarkkinajärjestöjen sopimusten mukaisia työsuojelun yhteistoimintatehtäviä.

Työsuojelupäällikkö huolehtii pääasiassa yhteistoiminnan toteutumisesta sekä tiedottamisesta yrityksen johdolle, esimieskunnalle ja henkilöstölle.

Työsuojeluvaltuutetun ja -asiamiesten tehtäviin kuuluu mm. tarkkailla työolosuhteita ja työturvallisuutta edustamiensa työntekijöiden työskentelypaikoilla ja tiedottaa havaitsemistaan puutteista asianomaisille esimiehille ja työsuojelupäällikölle. Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää välitöntä ja vakavaa vaaraa aiheuttava työ.

Linjaorganisaation työsuojelutehtävät ja -vastuu

Vastuu on työturvallisuuslain ja työsopimuslain mukaan työnantajalla. Käytännössä työsuojeluvelvoitteiden toteuttamisesta vastaa yrityksen toimeenpano- eli linjaorganisaatio. Esimiehet vastaavat työsuojelusta kukin asemansa, tehtäviensä ja todellisten vaikutusmahdollisuuksiensa mukaan. Varsinkin pienillä työpaikoilla organisaatio on matala ja yksinkertainen, jolloin vastuu saattaa olla vain yhdellä henkilöllä.

Työnantajalla on

 • työn johto- ja valvontaoikeus
 • velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä
 • velvollisuus selvittää työstä, työolosuhteista tai työympäristöstä aiheutuvat riskit ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin niiden ehkäisemiseksi
 • yleinen työturvallisuusvastuu
 • opastus- ja ohjausvelvoite

Työntekijällä on

 • velvollisuus noudattaa työnantajan antamia ohjeita
 • ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan puutteista
 • velvollisuus (työkokemus ym. seikat huomioon ottaen) poistaa havaitsemansa vaaraa aiheuttava epäkohta
 • työtä tehdessään huolellisuus- ja huolehtimisvelvollisuus omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta käytettävissään olevin keinoin (kokemus ym. seikat huomioon ottaen)
 • kielto poistaa tai turmella suojaimia tai varoitusmerkkejä
 • oikeus pidättäytyä terveysvaaraa aiheuttavasta työstä

Työnantaja voi antaa työturvallisuusvastuuta sisältäviä tehtäviä vain sellaiselle henkilölle, jonka työnantaja asettaa sijaansa ja joka käyttää työnantajalle kuuluvaa työn johto- ja valvontaoikeutta. Työnantaja ei voi osaksikaan siirtää sille kuuluvaa työturvallisuusvastuuta työntekijäasemassa olevalle henkilölle, esim. kärkimiehelle tai tiimin vetäjälle. Vastuuta ei voida myöskään siirtää työntekijäasemassa olevien henkilöiden muodostamalle kollektiiville, kuten työryhmälle tai tiimille.

Erikseen määriteltyjä työsuojelutoimenpiteiden toteuttamiseen liittyviä tehtäviä voidaan antaa työntekijälle normaalin työnjohto-oikeuden ja henkilön ammattitaidon ja muiden edellytysten asettamissa rajoissa. Esimerkiksi työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan nimeäminen.

Rikosoikeudellinen vastuu tai vahingonkorvausvastuu voi kohdistua työntekijään, joka tahallisesti tai huolimattomuudellaan aiheuttaa vahingon. Esimerkiksi vamman tuottamus.

Vastuusuhteiden selkeys on tärkeää erityisesti useamman toimijan yhteisessä työkohteessa. Kukin työnantaja vastaa ensisijaisesti itse omien työntekijöidensä turvallisuudesta. Pääasiallista määräysvaltaa käyttävällä työnantajalla (rakennustyössä päätoteuttajalla) on velvollisuus huolehtia työpaikan yleisjohdosta ja töiden yhteensovittamisesta sekä hankkeeseen osallistuvien osapuolten välisen yhteistoiminnan järjestämisestä. Kullakin työnantajalla on velvollisuus noudattaa päätoteuttajan antamia ohjeita ja huolehtia omien työntekijöidensä turvallisuudesta, huomioiden myös muiden työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuus.

Työsuojelun vastuualueiden yhteystiedot: tyosuojelu.fi