← Takaisin Sähköliiton sivuille

Search
Close this search box.

Mitä palkkalaskelman termit tarkoittavat?

Lomapalkka, lomaraha… Mitä palkkalaskelmasi termit tarkoittavat? Tästä sanastosta pääset tarkistamaan, mistä palkkasi koostuu ja mitä maksuja siitä peritään. Muista, että jotkin termit voivat koskea vain tietyllä sopimusalalla työskenteleviä sähköliittolaisia.

Ammattitutkintolisä

Maksetaan sinulle, kun olet suorittanut hyväksytysti ammatti- tai erikoisammattitutkinnon ja toimit sen mukaisessa tehtävässä. Lisä määräytyy työehtosopimuksesi perusteella.

Ay-maksu

Ammattiliittosi jäsenmaksu, joka Sähköliitossa on 1 prosentti ennakonpidätyksen alaisesta tulostasi ja johon sisältyy Työttömyyskassa Aarian jäsenmaksu. Ay-maksu näkyy palkkalaskelmassasi, mikäli työnantajasi perii sen suoraan palkastasi ja tilittää Sähköliittoon. Ay-maksun voi vähentää verotuksessa. 

Bruttopalkka

Sisältää paitsi palkkasi ja lisät, myös esimerkiksi matkapuhelinedun kaltaisia rahanarvoisia luontoisetuja, jotka eivät ole suoranaisesti rahaa. Bruttopalkka on se summa, josta maksat veroa.

Eläkemaksu

Ks. työeläkemaksu

Ennakonpidätyksen alainen tulo

Ennakonpidätys toimitetaan ansaitsemastasi rahasta ja rahanarvoisista eristä: palkasta, erilaisista lisistä ja luontoiseduista.

Ennakonpidätys

Palkkatulostasi pidätettävä osuus, jonka suuruuden eli veroprosenttisi verottaja laskee arvioitujen tulojesi mukaan. Työnantajasi tekee palkkatulostasi eli bruttopalkastasi ennakonpidätyksen veroprosenttisi mukaan ja tilittää sen verottajalle. Työnantajasi saa veroprosenttisi yleensä automaattisesti verottajalta.

Henkilökohtainen palkanosa

Pätevyytesi ja työsuorituksesi perusteella sinulle maksettava palkanosa, joka määräytyy työehtosopimuksesi perusteella.

Keskituntiansio

Sinulle tietyltä ajalta laskettu keskimääräinen tuntiansio.

Kilometrikorvaus

Oman auton käytöstä työtehtävissä maksettava korvaus, joka maksetaan ajettujen kilometrien mukaan. Verovapaa kilometrikorvaus vuonna 2024 on 57 senttiä kilometriltä.

Kulukorvaus

Kulukorvauksiksi katsotaan muun muassa ateriakorvaus, päiväraha, osapäiväraha, kilometrikorvaus, matkalippukustannusten korvaus ja majoituskustannusten korvaus, joilla korvataan työmatkasta sinulle koituneita kustannuksia. Kulukorvausten maksuperusteet määräytyvät työsuhteessasi noudatettavasta työehtosopimuksesta.

Kuukausiansio

Palkka, joka koostuu kiinteästä kuukausipalkasta ja sinulle maksettavista erilaisista lisistä.

Kuukausipalkka

Kiinteä palkka, johon on laskettu yhteen tehtäväsi vaativuuden mukainen palkka sekä pätevyytesi ja työsuorituksesi perusteella sinulle maksettava, työehtosopimuksen perusteella määräytyvä henkilökohtainen palkanosa.

Lomapalkka

Vuosilomalain mukaan vuosilomasi ajalta maksettava säännönmukainen tai keskimääräinen palkkasi, jonka määrä voidaan laskea eri tavoin.

Lomaraha

Lomapalkan päälle maksettava lisä, joka on työehtosopimuksessasi määritelty prosenttiosuus lomapalkastasi, esimerkiksi 50 prosenttia.

Luontoisetu

Sinulle maksettava etu, joka ei ole rahaa mutta joka on rahanarvoista: esimerkiksi matkapuhelinetu, lounassetelit ja autoetu. Edut ovat osa palkkaa, ja niistä vähennetään ennakonpidätys, eläkevakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja ay-maksu.

Maksetaan

Nettopalkkasi ja kulukorvaustesi yhteissumma, jonka työnantajasi maksaa tilillesi.

Matkatunti

Työajan ulkopuolisesta matkustamisestasi maksettava korvaus, jonka maksuperusteet määräytyvät työsuhteessasi noudatettavasta työehtosopimuksesta.

Nettopalkka

Bruttopalkastasi jäävä osuus, kun siitä tehdään ennakonpidätys, vähennetään lakisääteiset maksut ja esimerkiksi ay-maksu. Kulukorvaukset eivät sisälly nettopalkkaan.

Palkkausperuste

Tekijä, johon palkanmaksu perustuu: esimerkiksi tunti-, kuukausi- tai urakkapalkka, joskus myös tulospalkka.

Päiväraha

Korvaa työmatkasta syntyviä lisääntyneitä elantokustannuksia ja on yleensä verotonta kulukorvausta, mikäli maksettava summa ei ylitä verottajan vuosittain määrittelemää tasoa.

Rahapalkka

Koostuu kaikista niistä palkkaeristä, jotka maksetaan sinulle rahana: esimerkiksi tunti- tai kuukausipalkka, erilaiset lisät ja lomapalkka.

Sairausvakuutusmaksu

Kaksiosainen maksu, joka koostuu sairausvakuutuksen päiväraha- ja sairaanhoitomaksusta. Ks. alta. Ensiksi mainittu sisältyy ennakonpidätykseesi, ja sen määrä näkyy palkkalaskelmassasi. Jälkimmäinen lääkekorvauksia ja lääkärinpalkkioita kattava maksu näkyy vain verotuksessasi. Sen suuruus vuonna 2024 on 0,51 prosenttia.

Sairausvakuutuksen päivärahamaksu

Sisältyy ennakonpidätykseesi ja sillä katetaan Kelan maksamaa sairauspäivä-, kuntoutus- tai vanhempainpäivärahaa. Maksu peritään 16‒67-vuotiaiden palkasta, mikäli vuositulot ylittävät 16 499 euroa. Maksun suuruus vuonna 2024 on 1,01 prosenttia.

Tuntiansio

Palkka, joka koostuu tuntipalkastasi ja sinulle maksettavista erilaisista lisistä.

Tuntipalkka

Tehtyjen tuntien mukaan maksettava palkka, johon on laskettu yhteen tehtäväsi vaativuuden mukainen palkka sekä pätevyytesi ja työsuorituksesi perusteella sinulle maksettava, työehtosopimuksen perusteella määräytyvä henkilökohtainen palkanosa.

Työeläkemaksu

Työeläkkeiden rahoittamiseksi perittävä maksu, jota maksavat sekä työntekijät että -antajat. Työntekijän osuus vaihtelee iän mukaan: alle 53- sekä yli 63-vuotiaat ja sitä vanhemmat 7,15 prosenttia, 53‒62-vuotiaat 8,65 prosenttia bruttopalkasta.

Työttömyysvakuutusmaksu

Peritään kaikilta 18‒64-vuotiailta työntekijöiltä. Maksun suuruus vuonna 2024 on 0,79 prosenttia bruttopalkasta, ja se tilitetään Työttömyysvakuutusrahastolle. Maksulla rahoitetaan osa ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta, ja osan maksavat työttömyyskassat.

Vaativuuden mukainen palkka

Tehtäväsi vaativuustason mukainen palkka, joka määritellään työehtosopimuksessasi.

Verotettava tulo

Rahana ja rahanarvoisina etuuksina saatu ansio, josta maksetaan vero.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lue seuraavaksi