← Takaisin Sähköliiton sivuille

Search
Close this search box.

Vierivä kivi ei sammaloidu!

Sähköliitto uudistuu monella saralla ja monella tavalla toimintaympäristönsä mukana. Mitä kaikkea on tehty, ja mitä on tekeillä?

Sähköliiton hallitus vahvisti vuosi sitten kokouksessaan liitolle uuden toimintastrategian ohjenuoraksi toiminnan kehittämiseen. Laatimisvaiheessa osallistettiin jäseniä, hallintoa ja henkilöstöä useaan kertaan ja tunnistettiin lukuisia kehityskohteita.

Strategiassa määritettiin kolme päämäärää ja niiden saavuttamiseksi useita tavoitteita lukuisine toimenpiteineen. Päämäärät ovat järjestäytymisen vahvistaminen, palveluiden parantaminen ja monipuolistaminen sekä työehtoihin vaikuttaminen. Niiden saavuttamiseksi on käynnistynyt useita hankkeita ja projekteja vuoden aikana.

Syksyllä 2021 käynnistettiin osasto- ja aluetoiminnan uudelleenorganisointihanke pilottialueilla Varsinais-Suomessa ja Keski-Suomi/Savo-Karjalassa. Hanke on edennyt vuoden aikana merkittävästi ja saanut alueilla positiivisen vastaanoton. Uudessa toimintamallissa ammattiosastojen toimintaa ammattimaistetaan tuomalla niiden tueksi liiton henkilöresursseja ja osaamista. Alueilla on käynnistynyt lukuisia projekteja yhdessä osastojen aktiivien kanssa ja eri osastojen kesken. Liiton järjestämistyökin on ottanut isoja askeleita eteenpäin.

Miten, missä ja mitä ‒ toimintamme uudistuu

Viestintä määritettiin toimintastrategiassa kriittiseksi menestystekijäksi, joka vaikuttaa kaikkeen liiton toimintaan. Sitä onkin ryhdytty organisoimaan uudelleen syksyn aikana. Liiton viestintästrategia tullaan päivittämään ja liitolle on laadittu ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa digimarkkinointistrategia. Niiden pohjalta viestintää uudistetaan ja rakennetaan suunnitelmallisemmaksi ja tavoitteellisemmaksi, mikä näkyy jatkossa etenkin liiton sähköisessä viestinnässä.

Työehtoihin vaikuttamisen strategiaa on alettu työstää syksyn aikana. Tarkoitus on pureutua etenkin sopimustoiminnan valmisteluun ja jälkitöihin ja kehittää myös henkilöresursointia.

Teimme keväällä laajan jäsentutkimuksen koulutustoimintoimintamme kehittämistarpeiden tunnistamiseksi. Tulosten perusteella liiton jäsenistöllä on kiinnostusta ja valmiuksia osallistua liiton järjestämiin koulutuksiin paljon nykyistä laajemmin, kun niiden tapoja, sijainteja ja sisältöjä kehitetään. Koulutustoimintaamme ryhdytään nyt uudistamaan vastaamaan paremmin jäsenten tarpeita. Ensi vuoden alussa aloittava uusi koulutusvastaava ottaa tästä vastuun.

Edustajiston vaalit enemmistövaalitavalla

Tämän vuoden alussa alkoi laaja sääntömuutoshanke, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa ja modernisoida liiton ja osastojen sääntöjä huomioiden toimintastrategian linjaukset. Sääntömuutosesitykset esiteltiin kevätedustajistossa 13. toukokuuta ja vahvistettiin tarvittavien muutosten jälkeen syysedustajistossa 10.–11. marraskuuta.

Merkittävimmät muutokset liittyvät vaalitapaan ja liiton johtamiseen. Jatkossa edustajiston vaalit käydään enemmistövaalitavalla. Seuraavalla edustajistokaudella liiton varapuheenjohtaja valitaan hallituksen keskuudesta ja liittoon nimetään toiminnanjohtaja.

Suuri muutos on myös Sähköalojen työttömyyskassan sulautuminen vuodenvaihteessa Työttömyyskassa Aariaan. Se ei edellytä jäseniltämme mitään toimenpiteitä, eikä työttömyysturvaan tai ansiopäivärahan maksatukseen tule muutoksia. Sulautumisen perusteet eivät ole lähtöisin strategiatyöstä, vaan tarpeesta järjestäytyä suurempaan työttömyyskassaan.

Näiden ja muiden vireillä olevien muutosten myötä Sähköliitto jatkaa uudistumistaan monin tavoin toimintaympäristönsä mukana.

Tapio Heikkinen

vastaava jäsenyys- ja viestintäasiantuntija

Tapio Heikkisellä on noin 15 vuoden kokemus sähköalalta ennen työllistymistään Sähköliiton palvelukseen keväällä 2017. Hänen taskustaan löytyy sähköyliasentajan ja tradenomin tutkinnot. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lue seuraavaksi